Bro?ura proiectului SEV intitulat Young volunteers in Moldova

Tineri voluntari în Moldova, jude?ul Bac?u

Asocia?ia noastr? a coordonat în perioada octombrie 2012. – octombrie 2013. proiectul SEV intitulat “Young volunteers in Moldova”, pe parcursul c?ruia Asocia?ia Maghiarilor Ceang?i din Moldova a g?zduit 4 voluntari din Ungaria, 3 voluntari pentru o perioad? de 11-11 luni, 1 voluntar pentru o perioad? de aproape 2 luni.

Pe parcursul stagiului, voluntarii au avut ocazia s? cunoasc? un grup etnic care dispune de un caracter cultural aparte în Europa. Cu toate acestea, infrastructura din satele ceang?ie?ti din Moldova a r?mas în urm? considerabil fa?? de media european?. Con?inutul tezaurului cultural ?i lipsa de dezvoltare a infrastructurii sunt caracteristici tipice mediului în care voluntarii ?i-au desf??urat activitatea.

Scopul proiectului a fost de a implica voluntari în conservarea valorilor culturale ceang?ne, în ameliorarea problemelor sociale cu care se confrunt? aceast? comunitate ?i în facilitarea incluziunii sociale a tinerilor ceang?i.

Voluntarii au avut rolul de a sus?ine activit??ile asocia?iei de primire în cadrul comunit??ii ceang?ne din jude?ul Bac?u. Ace?tia au desf??urat o gam? variat? de tipuri de activit??i în satele ceang?ne în care au fost repartiza?i, printre care activit??i culturale, de informare, educa?ionale, sociale. Activit??ile culturale organizate au inclus competi?ii de cântare balade, de recitat poezii, seri culturale ?i folclorice. Activit??ile educa?ionale s-au concentrat în jurul organiz?rii de programe extracurriculare pentru copiii ceang?ni, în cadrul c?rora ace?tia au înv??at literatur? ?i gramatic?, limba maghiar?. Vali Edit, una dintre voluntare, a declarat c? la început a fost stresat?, deoarece nu a ?tiut cum s? comunice copiilor c? pot veni la ea s? înve?e limba maghiar?, la o alt? ?coal?, dup? programul de la ?coala normal?, dar vestea c? este în sat s-a r?spândit repede ?i a doua zi dup? sosire deja s-au prezentat în jur de 15 copii la activit??i.

Prezentul proiect a oferit posibilitatea voluntarilor s? desf??oare activit??i ?i s? efectueze sarcini variate ?i astfel s?-?i dezvolte o gam? variat? de competen?e pe care le pot valoriza în viitor în via?a personal? ?i cea profesional? (comunicarea pe limba matern? ?i pe alte limbi, creativitatea ?i antreprenoriatul, competen?ele digitale, con?tientizarea pozitiv? asupra altor culturi, etc.).

Pe pagina web a proiectului ?i pe blogul voluntarilor pute?i citi mai multe detalii despre stagiul tinerilor participan?i, despre activitatea ?i experien?ele lor legate de ?ederea în cadrul comunit??ii ceang?ne.

Proiectul a fost finan?at de Comisia European? prin Programul Tineret în Ac?iune, program gestionat în România de Agen?ia Na?ional? pentru Programe Comunitare în Domeniul Educa?iei ?i Form?rii Profesionale.

Ini?iativa E.R.A.S.E. – Europe Rejects All types of Stereotypes and Exclusion a luat sfâr?it!

E.R.A.S.E. – Europe Rejects All types of Stereotypes and Exclusion

Asocia?ia noastr? deruleaz? în perioada Ianuarie – Iunie 2013 ini?iativa na?ional? „E.R.A.S.E. – Europe Rejects All types of Stereotypes and Exclusion”. Activit??ile acesteia vor avea loc la un club de tineret din Miercurea Ciuc, Ólommadár.

Pe parcursul celor ?ase luni, 60 de tineri de diferite etnii (români, maghiari, secui, sa?i, ceang?i) se vor întâlni, vor participa împreun? la activit??i diferite, vor încerca s? se familiarizeze cu cultura, tradi?iile celorlalte etnii ?i cu problemele socio-economice cu care se confrunt? acestea. În acest mod proiectul va contribui la eliminarea prejudec??ilor culturale dintre diferite grupuri etnice, la îndep?rtarea stereotipurilor dintre ele, la dezvoltarea sim?ului toleran?ei ?i solidarit??ii participan?ilor ?i la crearea în?elegerii reciproce ?i a coeziunii europene.

Activit??ile proiectului vor contribui în mod direct sau indirect la realizarea obiectivelor proiectului, adic? la eliminarea pr?pastiei culturale existente între diferite etnii.

Printre activit??ile culturale ce vor fi organizate în cadrul proiectului enumer?m serile folclorice, serile culturale ?i culinare, serile instrumentale ?i muzicale tematice. Pe lâng? activit??ile culturale, proiectul include numeroase activit??i bazate pe conversa?ie în cadrul c?rora tinerii vor dezbate diferitele probleme cu care se confrunt? aceste etnii (?omaj, marginalizare, migra?iune), activit??i sportive indoor (?ah, fotbal de mas?, darts)  ?i outdoor (triatlon, baschet, fotbal), activit??i ecologice (de cur??are a malului râului Olt de de?euri) ?i de voluntariat (vizite la diferite case de copii din regiune). Fiecare dintre aceste activit??i au obiective bine definite în func?ie de tipul lor: s? motiveze tinerii s? tr?iasc? într-un mod s?n?tos, s? devin? cet??eni responsabili, implicându-se în activit??i de voluntariat, s? g?seasc? solu?ii pentru diferite probleme sociale.

Pe parcursul proiectului tinerii vor încerca ?i s? atrag? aten?ia publicului asupra problemelor cu care se confrunt? tinerii de diferite etnii ?i s? motiveze publicul s? evite orice fel de manifestare discriminatorie (vor participa la un meci de hochei în tricouri inscrip?ionate).

Activit??ile proiectului se bazeaz? pe o gam? variat? de metode de educa?ie non-formal?: Storytelling, Pro action cafe, Dezbatere, Photovoice, diferite ateliere de crea?ie, etc.

Proiectul este finan?at de Comisia European? prin Programul Tineret în Ac?iune, program gestionat în România de Agen?ia Na?ional? pentru Programe Comunitare în Domeniul Educa?iei ?i Form?rii Profesionale.

Young volunteers in Moldova

Proiectul SEV întitulat “Young volunteers in Moldova” are loc la Bac?u, începând cu luna octombrie 2012. Pe parcursul proiectului, Asocia?ia Maghiarilor Ceang?i din Moldova g?zduie?te 3 voluntari din Ungaria timp de 11-11 luni.

Voluntarii particip? la activit??i de timp liber ?i ofer? servicii sociale ?i de training pentru locuitorii a 16 sate locuite de Maghiari Ceang?i.

Voluntarii au ?ansa de a cunoa?te un grup etnic care dispune de un caracter cultural aparte din Europa. Cu toate acestea, infrastructura din satele ceang?ie?ti din Moldova a r?mas în urm? considerabil fa?? de media european?. Con?inutul bog??iei culturale ?i lipsa de dezvoltare a infrastructurii sunt caracteristici tipice mediului în care voluntarii au posibilitatea de a câ?tiga experien??.

Prin programele noastre, voluntarii trebuie s? fac? fa?? urm?toarelor sarcini:

Organizarea activit??ilor me?te?ug?re?ti ?i a altor activit??i pentru copiii de la gr?dini?? -voluntarii organizeaz? ateliere de creatie pentru copii, cum ar fi pictura, ceramica, ateliere care contribuie la dezvoltarea creativit??ii voluntarilor ?i a copiilor.
Organizarea activit??ilor sportive pentru o via?? s?n?toas? – voluntarii organizeaz? activit??i sportive ?i concursuri pentru copii ?i pentru tineri cu scopul de a-i motiva s? tr?iasc? în mod s?n?tos, aceste activit??i contribuie la dezvoltarea abilit??ilor motorii ale participan?ilor ?i îi ajut? s? devin? con?tien?i de importan?a de a face sport/mi?care pentru a se evita obezitatea, supraponderabilitatea ?i alte probleme de s?n?tate.
Organizarea ?i gestionarea unor tabere – prin aceste evenimente voluntarii contribuie la dezvoltarea personal? ?i social? a persoanelor vizate, precum ?i la dezvoltarea lor personal? ?i social?.
Organizarea de activit??i de dans folcloric ?i a altor activit??i culturale – voluntarii contribuie la promovarea culturii comunit??ii ?i familiarizeaz? Ceang?ii cu cultura lor (caracteristic? Ungariei). Aceste activit??i contribuie la stabilirea unui dialog intercultural între voluntari ?i comunitatea local?-regional?.
Programe de informare de s?n?tate – voluntarii organizeaz? aceste programe cu scopul de a informa tinerii, copiii ?i adul?i despre importan?a igienei, deoarece regiunea este foarte s?rac? ?i mul?i copii sufer? de boli ?i probleme de s?n?tate cauzate de lipsa de igiena.
Organizarea de cursuri de englez? – voluntarii organizeaz? cursuri de limba engleza pentru tinerii ?i copiii ceang?i cu scopul de a facilita incluziunea social? a acestora.
Organizarea de seminarii SEV – voluntarii organizeaz? aceste seminarii cu scopul de a familiariza tinerii cu conceptul de dezvoltare personal?, conceptul de voluntariat, pentru a-i motiva s? participe la astfel de programe ?i în acest mod de a facilita incluziunea social? a acestora .
Organizarea de întâlniri cu ONG-uri – voluntarii organizeaz? aceste evenimente cu scopul de a facilita cooperarea dintre organiza?ii prin stabilirea unor obiective comune ?i prin planificarea de activit??i comune.
Oferirea de suport pentru profesori, voluntari ?i reziden?i – în acest fel voluntarii se familiarizeaz? cu comunitatea local?.
Activit??i asociate cu programele – voluntarii completeaz? ?i elaboreaz? documentele relevante care sunt necesare în timpul activit??ilor (rapoarte, diplome, evaluari, materiale pentru cursuri, etc).
Stagiul de voluntariat al celor 3 tineri se va sfâr?i în octombrie 2013.

Proiectul este finan?at de Comisia European? prin Programul Tineret în Ac?iune, program gestionat în România de Agen?ia Na?ional? pentru Programe Comunitare în Domeniul Educa?iei ?i Form?rii Profesionale.

Surs? fotografie: MCSMSZ Facebook
?tiai c? … ?

“Serviciul European de Voluntariat permite tinerilor s? desf??oare activit??i de voluntariat pân? la 12 luni într-o alt? ?ar? decât ?ara lor de re?edin??. Acesta promoveaz? solidaritatea între tineri ?i este un adev?rat ‘serviciu de înv??are’. Dincolo de beneficiile aduse comunit??ilor locale, voluntarii deprind noi abilit??i ?i limbi str?ine ?i descoper? alte culturi. Principiile ?i practicile înv???rii non-formale vor fi reflectate pe parcursul întregului proiect.
Un proiect SEV se poate concentra pe o varietate de teme ?i arii, cum ar fi cultur?, tineret, sport, asisten?? social?, patrimoniu cultural, arte, protec?ie civil?, mediu, cooperare privind dezvoltarea etc. Interven?iile cu grad mare de risc în situa?ii post-criz? (de exemplu, ajutor umanitar, ajutor imediat post-catastrof? etc.) sunt excluse. “
Detalii g?si?i aici.

Oportunitate de formare profesional? în Hajdúszoboszló (Ungaria) în domeniul Turistic

Asocia?ia ?tiin?ific? Michiel de Ruyter din Partium din Oradea lanseaz? în cadrul Programului Leonardo da Vinci, una dintre sec?iunile Programului Lifelong Learning, proiectul Training Voca?ional Turistic în Debrecen. Acest proiect este al treilea proiect LLP organizat de asocia?ie, primele dou? înregistrând succes atât din punctul de vedere al participan?ilor cât ?i din punctul de vedere al asocia?iei ?i al partenerilor implica?i.

Obiectivul proiectului este de a oferi oportunitatea unui num?r de 10 tineri de a participa la un training în domeniul turistic.

Durata trainingului voca?ional va fi de 6 luni (30 ianuarie 2012 – 29 iulie 2012), ?i se va desf??ura în complexul de 3 stele Spa- and Wellness Hotel Barátság.

Grupul de ?int? al proiectului include persoane tinere care au terminat recent studiile în domeniul turistic sau economic, sau persoane care nu au g?sit înc? loc de munc? în domeniul absolvit.

În perioada celor ?ase luni de training voca?ional, participan?ii vor avea ocazia s? acumuleze noi experien?e prin intermediul unei game variate de activit??i din domeniul turistic. Ei vor avea ?ansa de a cunoa?te cum func?ioneaz? un hotel, cultura economic? ?i turistic? din Ungaria.

Candida?ii vor avea posibilitatea de a alege din 5 module de formare: domeniul wellness, recep?ie, organizare de evenimente-osp?tar, asistent manager (back office) ?i agent turism.

Dup? etapa de selec?ie, participan?ii selecta?i vor urma un curs de preg?tire lingvistic? ?i vor participa la activit??i de preg?tire cultural?, iar în urma preg?tirilor vor începe trainingul profesional. Dup? terminarea stagiului, participantii vor primi diplome Europass Mobility, recunoscute oficial în Uniunea European?, ?i vor avea experien?a necesar? în domeniu, ceea ce este cerut? de regul? de angajatori. Astfel ?ansa lor de angajare în domeniul turistic va cre?te.

Proiectul este ini?iat ?i coordonat de Asocia?ia ?tiin?ific? Michiel de Ruyter din Partium, partenerul din Ungaria fiind Észak-alföld Fejl?déséért Egyesület, iar loca?ia trainingului este hotelul de 3 stele Spa- and Wellness Hotel Barátság. Sus?in?torul financiar al proiectului este Comisia European? prin Agen?ia Na?ional? pentru Programe Comunitare în Domeniul Educa?iei ?i Form?rii Profesionale (ANPCDEFP).

Cazarea, masa ?i transportul (intern ?i interna?ional) va fi asigurat din bugetul proiectului, ?i fiecare participant va primi lunar 150 Euro bani de buzunar.

Cerin?e:

- Cunoa?terea obligatorie a limbii engleze ?i maghiare la nivel conversa?ional
- Absolven?i de facultatea sau liceu (specializare economic? sau turistic?)
- Acceptarea ?i respectarea prevederilor contractuale

Cei interesa?i sunt ruga?i s? completeze Formularul de candidatur? ?i Curriculum vitae-ul ?i s? trimit? aceste documente la adresa office@deruyter.ro.  Candida?ii vor fi selecta?i în dou? etape: etapa de analizare a candidaturilor (cv, formular) ?i etapa interviurilor.

Termen limit? de aplicare: 9 decembrie 2011, vineri, ora 24

Mai multe informa?ii: office@deruyter.ro, +4-0747-049.838, +4-0723-68.17.17, www.llp-ro.ro.

Communica?ie Vizual?. Unealt? pentru în?elegere

Între 26.03.2011- 03.04.2011

sa desf??urat schimbul de tineri intitulat “Communica?ie Vizual?. Unealt? pentru în?elegere.”

Acest schimb te tineri a fost finan?at prin programul Tineret în Ac?iune al Comisiei Europene. Proiectul a g?zduit câte ?ase tineri din cele cinci ??ri participante: Spania, Polonia, Italia, Ungaria si România. Obiectivul principal al schimbului era ca tinerii s? realizeze anima?ii scurte în cadrul celor trei teme majore abordate de proiect: s?r?cie, excludere social? ?i ?omajul în rândul tinerilor. Tinerii au discutat aceste probleme în cadrul unor conversa?ii tip mas? rotund?, dup? aceea au început s? preg?teasc? filmule?ele în grupe mixte. În acela?i timp au participat ?i la evenimente culturale, precum seara intercultural?, un concert de pian organizat de participan?ii proiectului, unde au cântat la pian cele dou? persoane oarbe care au participat în program. La sfâr?itul programului, filmele f?cute de participan?i au fost proiectate într-o cafenea local?, astfel fiind accesibil pentru mai mul?i oameni.

Dialog f?r? glas: Pentru ?anse egale!

Aceast? ini?iativ? a tinerilor, are ca scop realizarea unui mediu non formal de înv??are a limbajului semnelor pentru un grup mixt de persoane surdo-mute ?i persoane f?r? deficien?e. În cele ?ase luni, 16.08.2010 – 28.03.2011.participan?ii au ?ansa atât s? înve?e acest limbaj, cât ?i s? cunoasc? oameni surdo-mu?ii. În acest timp dormi s? ajut?m integrarea participan?ilor surdo-mute în grupuri cu oameni care nu au deficien?e respectiv s? men?inem ?i s? consolid?m leg?turile f?urite în timpul programelor. În program am inclus 10 surdo-mu?i ?i 30 de oameni f?r? dificult??i de auz. Ei înv??? care este lumea surdo-mu?ilor ?i a celor f?r? dificult??i ?i însu?esc limbajul semnelor prin metode non formale precum workshop-uri, activit??i artistice, jocuri de improviza?ie etc.

Consens – F?r? cuvinte: Anima?ii

Making Of:

Intro:

Open Your Eyes:

Last Supper:

Hinta Palinta:

For Womens Smile:

Clean Up Job:

Consens – F?r? Cuvinte

Programul se desf??ura între 10 ?i 18 Aprilie ?i avea ca titlu „Understanding without words” (În?elegere f?r? cuvinte). În program au luat parte tineri din cinci ??ri: Spania, Grecia, Cehia, Ungaria ?i România. Participan?ii au f?cut anima?ii o s?pt?mân? pe tema în?elegerii, discrimin?rii înpotriva femeiilor ?i egalitate. Participan?ii, cu munc? grea au încercat s? arate opiniile lor, f?r? cuvinte, despre temele propuse, cu ajutorul acestor anima?ii. Filmule?ele au fost prezentate la 15 Aprilie în cinema „Libertatea” sub pasajul Vulturul Negru.

« Older Entries