Archive for January, 2013

E.R.A.S.E. – Europe Rejects All types of Stereotypes and Exclusion

Asocia?ia noastr? deruleaz? în perioada Ianuarie – Iunie 2013 ini?iativa na?ional? „E.R.A.S.E. – Europe Rejects All types of Stereotypes and Exclusion”. Activit??ile acesteia vor avea loc la un club de tineret din Miercurea Ciuc, Ólommadár.

Pe parcursul celor ?ase luni, 60 de tineri de diferite etnii (români, maghiari, secui, sa?i, ceang?i) se vor întâlni, vor participa împreun? la activit??i diferite, vor încerca s? se familiarizeze cu cultura, tradi?iile celorlalte etnii ?i cu problemele socio-economice cu care se confrunt? acestea. În acest mod proiectul va contribui la eliminarea prejudec??ilor culturale dintre diferite grupuri etnice, la îndep?rtarea stereotipurilor dintre ele, la dezvoltarea sim?ului toleran?ei ?i solidarit??ii participan?ilor ?i la crearea în?elegerii reciproce ?i a coeziunii europene.

Activit??ile proiectului vor contribui în mod direct sau indirect la realizarea obiectivelor proiectului, adic? la eliminarea pr?pastiei culturale existente între diferite etnii.

Printre activit??ile culturale ce vor fi organizate în cadrul proiectului enumer?m serile folclorice, serile culturale ?i culinare, serile instrumentale ?i muzicale tematice. Pe lâng? activit??ile culturale, proiectul include numeroase activit??i bazate pe conversa?ie în cadrul c?rora tinerii vor dezbate diferitele probleme cu care se confrunt? aceste etnii (?omaj, marginalizare, migra?iune), activit??i sportive indoor (?ah, fotbal de mas?, darts)  ?i outdoor (triatlon, baschet, fotbal), activit??i ecologice (de cur??are a malului râului Olt de de?euri) ?i de voluntariat (vizite la diferite case de copii din regiune). Fiecare dintre aceste activit??i au obiective bine definite în func?ie de tipul lor: s? motiveze tinerii s? tr?iasc? într-un mod s?n?tos, s? devin? cet??eni responsabili, implicându-se în activit??i de voluntariat, s? g?seasc? solu?ii pentru diferite probleme sociale.

Pe parcursul proiectului tinerii vor încerca ?i s? atrag? aten?ia publicului asupra problemelor cu care se confrunt? tinerii de diferite etnii ?i s? motiveze publicul s? evite orice fel de manifestare discriminatorie (vor participa la un meci de hochei în tricouri inscrip?ionate).

Activit??ile proiectului se bazeaz? pe o gam? variat? de metode de educa?ie non-formal?: Storytelling, Pro action cafe, Dezbatere, Photovoice, diferite ateliere de crea?ie, etc.

Proiectul este finan?at de Comisia European? prin Programul Tineret în Ac?iune, program gestionat în România de Agen?ia Na?ional? pentru Programe Comunitare în Domeniul Educa?iei ?i Form?rii Profesionale.