Young volunteers in Moldova

August 22, 2012 In prezent

Proiectul SEV întitulat “Young volunteers in Moldova” are loc la Bac?u, începând cu luna octombrie 2012. Pe parcursul proiectului, Asocia?ia Maghiarilor Ceang?i din Moldova g?zduie?te 3 voluntari din Ungaria timp de 11-11 luni.

Voluntarii particip? la activit??i de timp liber ?i ofer? servicii sociale ?i de training pentru locuitorii a 16 sate locuite de Maghiari Ceang?i.

Voluntarii au ?ansa de a cunoa?te un grup etnic care dispune de un caracter cultural aparte din Europa. Cu toate acestea, infrastructura din satele ceang?ie?ti din Moldova a r?mas în urm? considerabil fa?? de media european?. Con?inutul bog??iei culturale ?i lipsa de dezvoltare a infrastructurii sunt caracteristici tipice mediului în care voluntarii au posibilitatea de a câ?tiga experien??.

Prin programele noastre, voluntarii trebuie s? fac? fa?? urm?toarelor sarcini:

Organizarea activit??ilor me?te?ug?re?ti ?i a altor activit??i pentru copiii de la gr?dini?? -voluntarii organizeaz? ateliere de creatie pentru copii, cum ar fi pictura, ceramica, ateliere care contribuie la dezvoltarea creativit??ii voluntarilor ?i a copiilor.
Organizarea activit??ilor sportive pentru o via?? s?n?toas? – voluntarii organizeaz? activit??i sportive ?i concursuri pentru copii ?i pentru tineri cu scopul de a-i motiva s? tr?iasc? în mod s?n?tos, aceste activit??i contribuie la dezvoltarea abilit??ilor motorii ale participan?ilor ?i îi ajut? s? devin? con?tien?i de importan?a de a face sport/mi?care pentru a se evita obezitatea, supraponderabilitatea ?i alte probleme de s?n?tate.
Organizarea ?i gestionarea unor tabere – prin aceste evenimente voluntarii contribuie la dezvoltarea personal? ?i social? a persoanelor vizate, precum ?i la dezvoltarea lor personal? ?i social?.
Organizarea de activit??i de dans folcloric ?i a altor activit??i culturale – voluntarii contribuie la promovarea culturii comunit??ii ?i familiarizeaz? Ceang?ii cu cultura lor (caracteristic? Ungariei). Aceste activit??i contribuie la stabilirea unui dialog intercultural între voluntari ?i comunitatea local?-regional?.
Programe de informare de s?n?tate – voluntarii organizeaz? aceste programe cu scopul de a informa tinerii, copiii ?i adul?i despre importan?a igienei, deoarece regiunea este foarte s?rac? ?i mul?i copii sufer? de boli ?i probleme de s?n?tate cauzate de lipsa de igiena.
Organizarea de cursuri de englez? – voluntarii organizeaz? cursuri de limba engleza pentru tinerii ?i copiii ceang?i cu scopul de a facilita incluziunea social? a acestora.
Organizarea de seminarii SEV – voluntarii organizeaz? aceste seminarii cu scopul de a familiariza tinerii cu conceptul de dezvoltare personal?, conceptul de voluntariat, pentru a-i motiva s? participe la astfel de programe ?i în acest mod de a facilita incluziunea social? a acestora .
Organizarea de întâlniri cu ONG-uri – voluntarii organizeaz? aceste evenimente cu scopul de a facilita cooperarea dintre organiza?ii prin stabilirea unor obiective comune ?i prin planificarea de activit??i comune.
Oferirea de suport pentru profesori, voluntari ?i reziden?i – în acest fel voluntarii se familiarizeaz? cu comunitatea local?.
Activit??i asociate cu programele – voluntarii completeaz? ?i elaboreaz? documentele relevante care sunt necesare în timpul activit??ilor (rapoarte, diplome, evaluari, materiale pentru cursuri, etc).
Stagiul de voluntariat al celor 3 tineri se va sfâr?i în octombrie 2013.

Proiectul este finan?at de Comisia European? prin Programul Tineret în Ac?iune, program gestionat în România de Agen?ia Na?ional? pentru Programe Comunitare în Domeniul Educa?iei ?i Form?rii Profesionale.

Surs? fotografie: MCSMSZ Facebook
?tiai c? … ?

“Serviciul European de Voluntariat permite tinerilor s? desf??oare activit??i de voluntariat pân? la 12 luni într-o alt? ?ar? decât ?ara lor de re?edin??. Acesta promoveaz? solidaritatea între tineri ?i este un adev?rat ‘serviciu de înv??are’. Dincolo de beneficiile aduse comunit??ilor locale, voluntarii deprind noi abilit??i ?i limbi str?ine ?i descoper? alte culturi. Principiile ?i practicile înv???rii non-formale vor fi reflectate pe parcursul întregului proiect.
Un proiect SEV se poate concentra pe o varietate de teme ?i arii, cum ar fi cultur?, tineret, sport, asisten?? social?, patrimoniu cultural, arte, protec?ie civil?, mediu, cooperare privind dezvoltarea etc. Interven?iile cu grad mare de risc în situa?ii post-criz? (de exemplu, ajutor umanitar, ajutor imediat post-catastrof? etc.) sunt excluse. “
Detalii g?si?i aici.

Tags:

Comments are closed.