Tineri voluntari în Moldova, jude?ul Bac?u

October 20, 2013 Uncategorized

Asocia?ia noastr? a coordonat în perioada octombrie 2012. – octombrie 2013. proiectul SEV intitulat “Young volunteers in Moldova”, pe parcursul c?ruia Asocia?ia Maghiarilor Ceang?i din Moldova a g?zduit 4 voluntari din Ungaria, 3 voluntari pentru o perioad? de 11-11 luni, 1 voluntar pentru o perioad? de aproape 2 luni.

Pe parcursul stagiului, voluntarii au avut ocazia s? cunoasc? un grup etnic care dispune de un caracter cultural aparte în Europa. Cu toate acestea, infrastructura din satele ceang?ie?ti din Moldova a r?mas în urm? considerabil fa?? de media european?. Con?inutul tezaurului cultural ?i lipsa de dezvoltare a infrastructurii sunt caracteristici tipice mediului în care voluntarii ?i-au desf??urat activitatea.

Scopul proiectului a fost de a implica voluntari în conservarea valorilor culturale ceang?ne, în ameliorarea problemelor sociale cu care se confrunt? aceast? comunitate ?i în facilitarea incluziunii sociale a tinerilor ceang?i.

Voluntarii au avut rolul de a sus?ine activit??ile asocia?iei de primire în cadrul comunit??ii ceang?ne din jude?ul Bac?u. Ace?tia au desf??urat o gam? variat? de tipuri de activit??i în satele ceang?ne în care au fost repartiza?i, printre care activit??i culturale, de informare, educa?ionale, sociale. Activit??ile culturale organizate au inclus competi?ii de cântare balade, de recitat poezii, seri culturale ?i folclorice. Activit??ile educa?ionale s-au concentrat în jurul organiz?rii de programe extracurriculare pentru copiii ceang?ni, în cadrul c?rora ace?tia au înv??at literatur? ?i gramatic?, limba maghiar?. Vali Edit, una dintre voluntare, a declarat c? la început a fost stresat?, deoarece nu a ?tiut cum s? comunice copiilor c? pot veni la ea s? înve?e limba maghiar?, la o alt? ?coal?, dup? programul de la ?coala normal?, dar vestea c? este în sat s-a r?spândit repede ?i a doua zi dup? sosire deja s-au prezentat în jur de 15 copii la activit??i.

Prezentul proiect a oferit posibilitatea voluntarilor s? desf??oare activit??i ?i s? efectueze sarcini variate ?i astfel s?-?i dezvolte o gam? variat? de competen?e pe care le pot valoriza în viitor în via?a personal? ?i cea profesional? (comunicarea pe limba matern? ?i pe alte limbi, creativitatea ?i antreprenoriatul, competen?ele digitale, con?tientizarea pozitiv? asupra altor culturi, etc.).

Pe pagina web a proiectului ?i pe blogul voluntarilor pute?i citi mai multe detalii despre stagiul tinerilor participan?i, despre activitatea ?i experien?ele lor legate de ?ederea în cadrul comunit??ii ceang?ne.

Proiectul a fost finan?at de Comisia European? prin Programul Tineret în Ac?iune, program gestionat în România de Agen?ia Na?ional? pentru Programe Comunitare în Domeniul Educa?iei ?i Form?rii Profesionale.

Tags:

Comments are closed.