Archive for June, 2010

Egyetértés szavak nélkül: Animációk

Making Of:

Intro:

Open Your Eyes:

Last Supper:

Hinta Palinta:

For Womens Smile:

Clean Up Job:

Egyetértés szavak nélkül

A 2010. április 10-18. között zajló csereprogram címe: „Understanding without words.” (Egyetértés szavak nélkül) volt. A programban öt ország fiataljai vettek részt: spanyolok, görögök, csehek, magyarországiak és romániaiak. A résztvev?k egy héten keresztül készítettek animációkat az egyetértés, a n?k elleni diszkrimináció, illetve az egyenjogúság témájával kapcsolatosan. A fiatalok lendületes munkájukkal a témához ill? nézeteiket próbálták, szavak nélkül, animációk (stop-motion technika) segítségével kifejezni. Az animációk április 15-én kerültek bemutatásra, a Fekete Sas palota alatti Szabadság moziban.
A projekt f?támogatója: „Agentia Nationala pentru Programe Comunitare in Domeniul Educatiei si Formarii Profesionale – www.anpcdefp.ro”
Tudtad-e? A Fiatalok Lendületben Program központi eleme a diszkrimináció elleni küzdelem. A Programnak minden fiatal számára hozzáférhet?nek kell lennie nemt?l, faji vagy etnikai háttért?l, vallástól vagy ideológiai meggy?z?dést?l, fogyatékosságtól vagy szexuális irányultságtól függetlenül, bármifajta megkülönböztetés nélkül.

Vocational Training in Budapest 2010

A program célja volt 10 fiatalnak lehet?séget adni arra, hogy Budapesten 4 hónapos képzés révén, szakmai gyakorlaton vegyenek részt a turizmus területén. A képzés három hotelben (3-5 csillagos hotelek) és egy utazási irodában történt. A célcsoportunk fiatal munkanélkülieket, és frissen végzett turisztika vagy közgazdaság szakosokat foglalt magába. Célunk volt a kiválasztott 10 személyeknek megadni azt az esélyt, hogy gyakorlati tapasztalatot nyerjenek, és ez által el?segítsük és növeljük az esélyeiket arra, hogy a jöv?ben szakmájukban állást szerezzenek.
2010 elején egy kulturális felkészítés után kezd?dött el a képzés. Ennek elvégzése után, minden résztvev? egy Europass Mobility oklevelet kapott, amely Európai Unió szinten elismert okirat.
A négy hónap képzés alatt a résztvev?k tapasztalatot nyertek egy széles skálájú aktivitásban a turisztikai ágazatban. Lehet?ségük volt arra, hogy megtanulják, hogyan m?ködik egy hotel, a gazdasági magatartás és a turizmus Magyarországon. A projekt koordináló szervezete társaságunk volt. Partnereink a Pontus Iuventae Alapítvány Magyarországról, a fogadó partnerek a három hotel és az utazási iroda Budapesten. A pénzügyi forrást, támogatónk az Európai Bizottság biztosította a román nemzeti ügynökségen (ANPCDEFP) keresztül.
A program keretében a résztvev?k szállása, étkezése és szállítása (hazai és nemzetközi), valamint havi 150 € zsebpénz illette ?ket.
Tudtad-e? A Leonardo da Vinci alprogram célkit?zései:

1. az ismeretek, készségek és képesítések megszerzése és felhasználása céljából tartott képzéseken és továbbképzéseken részt vev? személyek támogatása a személyes fejl?dés, a munkavállalói esélyek és az európai munkaer?piacon való érvényesülés megkönnyítése érdekében

2. a szakoktatási és képzési rendszerek, intézmények és gyakorlatok min?ségi javításának és az e téren megvalósuló innovációnak a támogatása

3. a szakoktatás, képzés és mobilitás vonzóbbá tétele a munkáltatók és magánszemélyek számára, valamint a szakképzésben részt vev? munkavállalók mobilitásának el?segítése

Training for the Youth Leaders of Today and Tomorrow

A 2009. szeptember 26 és október 4 között tartottuk meg ifjúsági képzésünket együttm?ködésben az Európai Unió szomszédos országaival. A Marosvásárhelyen rendezett ifjúsági vezet?képz?nkön öt Kelet-európai országból 27 fiatal vett részt abból a célból, hogy közösen szerezzenek új ismereteket az ifjúságszervezés, rendezvényszervezés, ifjúsági szociális munka, szabadid?-, és rendezvényszervezés témakörében.
A projekt f?támogatója: „Agentia Nationala pentru Programe Comunitare in Domeniul Educatiei si Formarii Profesionale – www.anpcdefp.ro”

Tudtad-e? A Fiatalok Lendületben Program 3. alprogramja a Fiatalok a világban. Ezen belül, a 3.1-es kategória az Együttm?ködés az Európai Unió szomszédos országaival. Ez a kategória a szomszédos partnerországokkal folytatott projekteket, azaz ifjúsági cseréket, képzési és hálózatépítési projekteket támogatja.

Shattering the Walls of Prejudice in Oradea

Projektünk hat hónapon keresztül, 2009. május 1. és október 29. között zajlott le az Ifjúság Lendületben program 1.2 ifjúsági kezdeményezések alpont keretében. Különböz? a kultúra, sport, zene, környezetvédelem és szabadid?s tevékenységek területén szerveztünk programokat Nagyváradon. A programban részt vev? 60 fiatal Nagyvárad négy különböz? etnikumából (magyar, román, cigány és szász) származott s a széleskör? tevékenységek által a négy csoport fiataljai megismerhették egymás kultúráját, illetve toleránsabbá és befogadóbbá válhattak s nyitottabbak lettek egymás iránt.
A projekt f?támogatója: „Agentia Nationala pentru Programe Comunitare in Domeniul Educatiei si Formarii Profesionale – www.anpcdefp.ro”
Tudtad e? Az ifjúsági kezdeményezések a helyi, regionális vagy nemzeti szinten kidolgozott csoportos projekteket támogatja. Szintén támogatja a különböz? országok hasonló projektjeinek hálózatépítését az európaiság er?sítése és a fiatalok közötti együttm?ködés és tapasztalatcsere el?mozdítása érdekében.

Vocational Training in Budapest 2008-09

A 2009. január 2. és május 24. között megtartott az Európai Bizottság által finanszírozott Leonardo da Vinci Program keretében 16 fiatal frissen végzett munkanélküli folytatott szakmai gyakorlatot Budapesten, három hotelben (Hotel Híd, Hotel Panda, illetve Hotel Budai Sport) és a Pro Family Travel utazási irodában. Ezen résztvev?k többsége turisztika és menedzsment szakot hallgatott és végzett a Partiumi Keresztény Egyetemen. A de Ruyter Társaság által szervezett Leonardo projekt biztosította a résztvev?knek, hogy a szakmájukat gyakorlatban is végezhessék, hisz a program célja praktikus képzéseket vagy újraképzéseket szervezni munkanélkülieknek, akik a gyakorlat elvégzése után nagyobb eséllyel tudnak elhelyezkedni az Unió munkaer?piacán.
A résztvev?k többnyire irodában és recepción tanultak, de ezen kívül páran a hotelek vendégl?jében végezték gyakorlatukat. Ottlétük alatt a szállás, közlekedés és étkezés biztosítva volt, valamint zsebpénzt is kaptak a résztvev?k. A kinttartozódás szervezésével a társaságunk budapesti partnerszervezete, a Pontus Iuventae Alapítvány foglalkozott.
Hazatérés után minden résztvev? a fogyatékos alkalmazottakkal m?köd? Hotel Panda által kiadott Értékesítési Technikák Tanúsítvánnyal, és egy Europass Mobility nev? diplomával büszkélkedhettek, mely okleveleket az EU bármely országában elismernek.


Tudtad-e? A Leonardo da Vinci program az Európai Bizottság együttm?ködési programja a szakképzés területén és az Egész életen át tartó tanulás program része.

Unity in Diversity

Az ifjúság Lendületben program keretében, Egység a sokszín?ségben címmel 2008. március 7-12. között nemzetközi ifjúsági cserét bonyolítottunk le Nagyváradon, melyen szlovéniai, szlovákiai, magyarországi és romániai fiatalok vettek részt. A találkozó kerek-asztalbeszélgetések és workshopok által a nemek közti egyenl?ség témáját és a munkapiacon felmerül? esélyegyenl?ség kérdését vitatta meg nem formális keretek közt. Ugyanakkor lehet?ség adódott a résztvev? országok fiataljainak arra is, hogy interkulturális, illetve európai ismereteiket gyarapítsák.
A projekt f?támogatója: „Agentia Nationala pentru Programe Comunitare in Domeniul Educatiei si Formarii Profesionale – www.anpcdefp.ro”
Tudtad-e? A Fiatalok Lendületben Program európai szinten kíván válaszolni a fiatalok serdül?kortól feln?ttkorig felmerül? igényeire. Jelent?s mértékben hozzájárul számos kompetencia elsajátításához a nem-formális tanulás révén, valamint a fiatalok aktív társadalmi részvételének népszer?sítésével.