Aktuális

E.R.A.S.E. – Europe Rejects All types of Stereotypes and Exclusion

Egyesületünk 2013. január és június között szervezi meg E.R.A.S.E. – Europe Rejects All types of Stereotypes and Exclusion hazai kezdeményezését. A projekt tevékenységeinek helyszíneit Csíkszeredában több ifjúsági klub, kávézó, galéria és sportcsarnok adja.

A hat hónap alatt 60, különböz? etnikumhoz tartozó, fiatal (magyar, román, székely, szász és csángó) fog találkozni, széleskör? interaktív tevékenységeken fognak részt venni, melyek során megismerik a többi etnikum kultúráját és hagyományait és azon társadalmi – gazdasági problémákat, melyekkel ezen közösségek küzdenek. Ezáltal a projekt hozzájárul a különböz? etnikumok közötti el?ítéletek és sztereotípiák lecsökkentéséhez, a résztvev?k tolerancia- és szolidaritás érzetének fejl?déséhez, az európai kohézió meger?sítéséhez.

A projekt tevékenységei közvetetten vagy közvetlenül járulnak hozzá a kezdeményezés céljainak megvalósításához, tehát a különböz? etnikumok közötti szakadék áthidalásához.

A projekt tevékenységei közé sorolhatjuk a népzenei, gasztronómiai és kulturális esteket, tematikus instrumentális és zenei rendezvényeket. A kulturális tevékenységek mellett, a kezdeményezés során számos kerek-asztal beszélgetés, beltéri- (sakk, csocsó, darts) és kültéri (triatlon, labdarúgás, kosárlabda) sport rendezvény, környezetvédelmi akció (szemétszedés az Olt folyó partján) és önkéntes munka (látogatás a régió gyerekotthonaiba) kerül megszervezésre. A beszélgetéseken alapuló tevékenységek során a fiatalok olyan szociális-gazdasági problémákat (migráció, szegénység, munkanélküliség) vitatnak meg, melyek a mindennapokban érintik ?ket és környezetüket. Valamennyi tevékenység, típusától függ?en, jól meghatározott céllal rendelkezik: motiválni a fiatalokat, hogy egészségesen éljenek, felel?sségteljesen cselekedjenek, önkéntességi tevékenységekbe vonják be magukat, megoldást találjanak bizonyos társadalmi problémákra.

A kezdeményezés tevékenységei számos innovatív non-formális tanulási módszeren alapulnak: Storytelling, Pro action cafe, Debate, Photovoice, különböz? workshopok.

A projekt során a fiatalok megpróbálják felhívni a nagyközönség figyelmét azon problémákra, amelyekkel a különböz? etnikumok küzdenek és megpróbálják arra motiválni a helyi közösség tagjait, hogy elutasítsák a diszkriminatív megnyilvánulásokat.

A Projektet az Európai Bizottság Fiatalok Lendületben Programja támogatja.

Young volunteers in Moldova

Fiatal önkéntesek Moldovában egy olyan EVS projekt, mely 2012. októberében kezd?dött, helyszíne Bákó megye. A projekt alatt a Moldvai Csángómagyarok Szövetsége 3 önkéntest fogad Magyarországról önkéntességi szolgálat teljesítésére.

Az önkéntesek szabadid?s tevékenységeken vesznek részt és szociális illetve tréning szolgáltatásokat nyújtanak a 16 moldvai csángó település lakóinak.

Az önkénteseknek lehet?ségük nyílik egy olyan etnikai csoportot megismerni, mely egyedi kulturális jelleggel rendelkezik Európa szerte. Viszont a csángó falvak infrastruktúrája több tíz éves hátránnyal rendelkezik az Európai átlaghoz viszonyítva. A kulturális jólét és az infrastrukturális lemaradás egyaránt jellemz?je annak a k9rnyezetnek, melyben az önkénteseknek lehet?ségük nyílik tapasztalatot szerezni.

A program során az önkénteseknek teljesíteniük kell bizonyos feladatokat:

Kézm?ves-és egyéb tevékenységek szervezése az óvodások számára – az önkéntesek kreatív m?helyeket szerveznek a gyermekek számára, mint például a gyöngyf?zés, festés, fazekasság, amelyek hozzájárulnak a kreativitás fejlesztéséhez úgy az önkéntesek, mint a gyerekek esetében.

Sporttevékenységek szervezése az egészséges életmód népszer?sítésére – az önkéntesek sport tevékenységeket és versenyeket szerveznek a gyerekek és a fiatalok számára, annak érdekében hogy motiválják ?ket, hogy éljenek egészségesen, ezek a tevékenységek hozzájárulnak a motorikus készségek fejlesztéséhez és segítik tudatosítani ?ket a mozgás fontosságáról a túlsúly és egyéb egészségügyi problémák elkerülése érdekében.

Nyári táborok szervezése és irányítása – ezen események hozzájárulnak az önkéntesek és a célcsoportok személyes és társadalmi fejl?déséhez

Néptánc és más kulturális tevékenységek szervezése – az önkéntesek el?segítik a csángó kultúra népszer?sítését és megismertetik a közösséggel saját kultúrájukat is. E tevékenységek hozzájárulnak a kultúrák közötti párbeszéd el?segítéséhez az önkéntesek és a helyi közösség között.

Egészségügyi tájékoztató programok – az önkéntesek ezeket a programokat annak érdekében szervezik, hogy tájékoztassák a fiatalokat, gyermekeket és feln?tteket a higiénia fontosságáról, mivel a régió nagyon szegény és sok gyermek küzd olyan betegségekkel és egészségügyi problémákkal melyeket a higiénia hiánya okoz.

Angol nyelvtanfolyamok szervezése – az önkéntesek angol nyelvtanfolyamokat szerveznek a csángó fiatalok és gyermekek számára, el?segítvén ezáltal társadalmi beilleszkedésüket.

EVS szeminárium szervezése – az önkéntesek szemináriumokat szerveznek annak érdekében, hogy a fiatalok megismerjék a személyes fejl?dés fogalmát, az önkéntesség fogalmát, ezáltal motiválván ?ket, hogy részt vegyenek ilyen programokban, és ily módon könnyebbé váljon társadalmi integrációjuk .

Találkozók szervezése a civil szervezetek számára – az önkéntesek ezeket az eseményeket annak érdekében szervezik, hogy megkönnyítsék az együttm?ködést a szervezetek között közös célok létrehozásával, közös tevékenységek tervezésével.

Tanárok, önkéntesek és a lakosság segítése – ezáltal az önkéntesek megismerkednek a közösséggel.

Tevékenységekhez kapcsolódó papírmunka – az önkéntesek összeállítják azon dokumentumokat, amelyek a tevékenységek során szükségesek (jelentések, diplomák, értékelések, a tanfolyamokhoz szükséges segédanyagok, stb.)

Az önkéntességi szolgálat 2013. októberében ér véget.

Az EVS projektet az Európai Bizottság Fiatalok Lendületben Programja támogatja.

A kép forrása: MCSMSZ Facebook

Tudtad-e?

“Az Európai Önkéntes Szolgálat lehet?vé teszi a fiatalok számára, hogy önkéntes szolgálatot teljesítsenek legfeljebb 12 hónapig egy, a lakóhelyükt?l eltér?, országban. Az Európai Önkéntes Szolgálat el?segíti a fiatalok közötti szolidaritás megvalósulását és valódi “tanuló szolgálatnak” tekinthet?. Amellett hogy az önkéntesek jót tesznek a helyi közösségeknek, új készségeket és nyelveket sajátítanak el, és más kultúrákat fedeznek fel. A nem-formális tanulás alapelveit és gyakorlatát tükrözik az egész projekt.

Az EVS projektek különböz? témákra és területekre összpontosíthatnak, mint például a kultúra, az ifjúság, sport, szociális ellátás, kulturális örökség, m?vészetek, polgári védelem, környezetvédelem, fejlesztési együttm?ködés, stb. Nagy kockázattal járó beavatkozások közvetlenül válság utáni helyzetekben (például a humanitárius segítségnyújtás, az azonnali katasztrófa-elhárítás, stb) kizártak.”

Turisztikai képzési lehet?ség Hajdúszoboszlón – Pályázat

A nagyváradi Partiumi Michiel de Ruyter Tudományos Társaság az Egész életen át tartó tanulás programhoz tartozó Leonardo da Vinci program keretében Szakmai gyakorlat Debrecen körényékén címmel pályázatot hírdet.

A képzés célja 10 fiatal számára szakmai gyakorlati lehet?séget biztosítani a turizmus területén.

A 6 hónapig (2012. január 30. – 2012. július 29.) tartó szakmai gyakorlat a 3 csillagos Spa- and Wellness Hotel Barátság komplexumban fog lezajlani.

A projekt célcsoportja turisztika vagy közgazdaság szakirányon frissen végzett fiatal munkanélküliek, vagy akiknek még nem sikerült végzettségüknek megfelel? állást találniuk.

A hat hónapig tartó képzés alatt a résztvev?k széles skálájú aktivitásban fognak tapasztalatot nyerni a turisztika ágazatában. Lehet?ségük nyílik arra,  hogy megtanulják hogyan m?ködik egy hotel, a gazdasági magatartás-, és a turizmus Magyarországon.

A jelentkez?k öt munkakör közül választhatnak: wellness részleg, recepció, rendezvényszervezés-pincér, menedzser asszisztens (back office), turisztikai irodás.

A képzés végén minden résztvev? az Európai Unió teljes területén elismert Europass Mobility nev? oklevelet fog kapni. Hazatéréskor rendelkezni fognak a megfelel? tapasztalattal ahhoz, hogy a gyakorlatot igényl? cégeknél sikeresen tudjanak elhelyezkedni.

A projekt kezdeményez?je és lebonyolítója a Partiumi Michiel de Ruyter Tudományos Társaság, magyarországi partner az Észak-alföld Fejl?déséért Egyesület, a képzés helyszíne pedig a 3 csillagos Spa- and Wellness Hotel Barátság.  A képzés pénzügyi forrását az Európai Bizottság biztosítja a Román Nemzeti Ügynökségen (ANPCDEFP) keresztül.

A szállás, étkezés és szállítás (nemzetközi és helyi) költségeit a projekt költségvetéséb?l biztosítjuk, illetve minden résztvev? havi 150 Euro támogatást fog kapni.

Elvárások:

- Az angol és magyar nyelv társalgási szinten való ismerete
- Egyetemi vagy f?iskolai végzettség
- A résztvev?i szerz?dés elfogadása és betartása

Jelentkezni az itt letölthet? ?rlap, valamint önéletrajz kitöltésével lehet. A kitöltött ?rlapokat és önéletrajzokat az office@deruyter.ro email címre kell elküldeni.

Jelentkezési határid?: 2011. december 9., péntek éjfél.

További információk a következ? elérhet?ségeken igényelhet?k: office@deruyter.ro, +4-0747-049.838, +4-0723-68.17.17, www.llp-ro.ro.

Vizuális Kommunikáció. Eszköz az egyetértésért.

Az 1.1-es ifjúsági csere,

melynek címe Vizuális Kommunikáció. Eszköz az egyetértésért.

2011. 03.26 és 2011.04.03 között zajlott le, Nagyváradon.  A programot az Európai Bizottság, Fiatalok Lendületben programja támogatta. Az ifjúsági cserén hat-hat résztvev? vett részt, öt országból: Olaszország, Spanyolország, Magyarország, Lengyelország és Románia, összesen 30 résztvev?.  A projekt témái szociális kirekesztettség, fiatalok munkanélkülisége valamint a szegénység volt. A program célja az volt, hogy a résztvev?k rövid animációkat készítsenek “Stop-Motion” technikával, a program témáival kapcsolatosan.  A programban vizuális problémákkal rendelkez? fiatalok, valamint vak és süket-néma fiatalok is részt vettek.  A résztvev?k kevert csoportokban  kezdtek neki a film elkészítésének.  A program hetében a résztvev?k kulturális eseményeken is jelen voltak, mint például az interkulturális est, karaoke est, és zongorakoncert, melyet a résztvev?k szerveztek meg, valamint a két vak résztvev? adták el?. A program végén a résztvev?k által készített filmeket egy helyi pub-ban vetítették le, ahol több a programon nem részt vev? ember is láthatta.

Vizuális kommunikáció: Eszköz a megértéshez

A „Vizuális kommunikáció: Eszköz a megértéshez” 1.1-es ifjúsági csere Nagyváradon kerül megrendezésre 2011. március 26. és április 3. között. A projektben 5 ország fiataljai vesznek részt: Lengyelország, Olaszország, Spanyolország, Magyarország és Románia. A program általános célja a szolidaritás, különböz? kultúrák közötti párbeszéd és a nem-formális tanulás el?mozdítása. Az egyik konkrét célkit?zés az animáció, mint eszköz használata: a szegénységr?l, szociális kirekesztésr?l és a fiatalok munkanélküliségér?l való nézetek kifejezéséhez. A projekt témája az interkulturális és szociális tanulás. F? cél, hogy a résztvev? fiatalokat tájékoztassa a nem verbális kommunikáció fontosságáról. A közös aktivitások segítséget nyújtanak a különböz? kulturális hátter? résztvev?knek a szociális és integrációs témák megértésében, és így hozzájárulnak a tapasztalatcserén alapuló tanulási módszer kiteljesítéséhez.
A projekt f?támogatója: „Agentia Nationala pentru Programe Comunitare in Domeniul Educatiei si Formarii Profesionale – www.anpcdefp.ro”


Tudtad-e? Az Európai Bizottság arra törekszik, hogy akcióprogramjain keresztül két hosszú távú célra összpontosítva támogassa a többnyelv?séget: segítse egy olyan társadalom létrehozását, amely a lehet? legjobban kiaknázza nyelvi sokszín?ségét, valamint idegen nyelvek tanulására ösztönözze a polgárokat és felhívja a figyelmet a non-verbális kommunikáció használatára és kihasználására. A Fiatalok Lendületben Program e célokat úgy teljesíti, hogy el?segíti különböz? nemzetiség? és anyanyelv? fiatalok találkozását, és lehet?séget biztosít számukra a külföldön zajló tevékenységekben való részvételre.

Hang nélküli párbeszéd: egyenl? esélyekért!

Az ifjúsági kezdeményezésünk célja, hogy egy olyan környezetet alakítsunk ki, ahol egy kevert, süketnémák és ilyen problémákkal nem él? emberek, csoportja együtt, nem formális tanulással sajátítják el a jelbeszédet. Hat hónapon keresztül, 2010. augusztus 16 és 2011.március 28 között a résztvev?knek esélyük van megtanulni a jelbeszédet és ugyanakkor megismerkedhetnek süketnémák életének nehézségeivel. Ezzel egy id?ben szeretnénk segíteni a süketnéma résztvev?k integrálását olyan csoportokba ahol nincsenek halláskárosultak. Ezen kívül szeretnénk ápolni és er?síteni azokat a kötelékeket melyek e program során jöttek létre. A programban 10 süketnéma és 30 ilyen hátránnyal nem él? ember vesz részt akik bepillantást nyernek a süketnémák, illetve a nem halláskárosultak életébe. Nem formális tanuláson keresztül elsajátítják a jelbeszédet, többek között workshopok, m?vészeti tevékenységet és improvizációs játékok, közös kirándulások segítségével.
A projekt f?támogatója: „Agentia Nationala pentru Programe Comunitare in Domeniul Educatiei si Formarii Profesionale – www.anpcdefp.ro”


Tudtad-e? A hátrányos helyzet? fiatalok részvételével zajló projekteket egy hosszabb folyamatba ágyazottan kell megvalósítani. A folyamatnak a projektet megel?z?en kell elkezd?dnie és azt követ?en is folytatódnia kell, a projekt nem lehet csupán egy elszigetelt tevékenység. Az ilyen projektek tervezése és megvalósítása során különös gonddal kell megvizsgálni és figyelembe venni a fiatalok speciális igényeit, illetve hátterét, és ezekhez igazítva személyre szabott támogatást kell számukra nyújtani. A projektek során gondoskodni kell a hátrányos helyzet? fiatalok tudatos bevonásáról és aktív részvételér?l.